مدیریت محیط زیست

مدیریت محیط زیست

شرکت تسکو متعهد به حفظ پایداری محیط زیست است و همواره به بقای سر‏زمینی پاک، برای آیندگان به ‏عنوان یک سیاست و هدف اصلی می نگرد و بر اساس قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین‏ المللی مدون، اقدامات لازم را در این خصوص به انجام می‏رساند:

  • رعایت حدود مجاز در آزادسازی آلاینده ها.
  • جلوگیری از ایجاد و نشر هرگونه آلودگی به صورت عمدی یا سهوی در محیط زیست مناطق کاری.
  • ایجاد فضای سبز در اطراف فضای کاری، اداری و تأسیساتی.
  • ارزیابی های دوره ه‏ای اقدامات مربوط به محیط زیست.
  • ارزیابی دراز مدت آثار فعالیت‌های اجرای پروژه ها بر محیط زیست.
  • گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در مقابل نتایج حاصله از اجرای پروژه‏ ها.