اهداف سازمانی

 • تلاش و کوشش مستمر به جهت دستیابی به اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در راستای تحقق اهداف و مقاصد سازمانی.
 • شناسایی و خلق موقعیت‏ ها و پروژه ‏های داخلی و بین‏ المللی و تلاش در جهت انجام به موقع و موفق آنها.
 •  تعهد پایدار نسبت به حفظ محیط زیست، ایمنی، بهداشت و کیفیت در تمامی موارد.
 • زمینه سازی رشد و ارتقاء کیفی و کمی ظرفیت‏های داخلی.
 • توسعه سرمایه انسانی.
 • ایجاد، انتقال و توسعه فناوری های تجاری و صنعتی.
 • ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین المللی شرکت با افزایش تعاملات.

 

راهبردهای سازمان

 • سازماندهی تخصصی در شرکت به ‏منظور تکوین و گسترش توانمندی‌های بنیادین.
 • تربیت و آموزش مستمر نیروی انسانی با تاکید بر نوآوری به ‏عنوان فرهنگ غالب سازمانی.
 • توسعه‌ ظرفیت تامین مالی به منظور توانمندسازی شرکت در انتخاب پروژه‌ها، و اجرای موفق و سودآور آنها.
 • تاکید بر رویکرد پروژه‏ محوری در تنظیم ساختار سازمانی.
 • استفاده از شیوه‏ ها و ابزارهای مدرن مدیریت.
 • استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان‌یافته خارج از شرکت و نیز مجموعه‌های وابسته به آن در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های شرکت.