اجرا و نصب

اجرا و نصب

خدمات ساخت و نصب شامل اجرای عملیات لوله کشی، نصب تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، برقی، ابزار دقیق و مخابرات می باشد.