پیش راه اندازی و راه اندازی

پیش راه اندازی

پیش راه اندازی مرحله ای مهم و استراتژیک بین اتمام فعالیت های ساخت و شروع فعالیت های راه اندازی می باشد که معمولاً بهتر است نفراتی که در این مرحله پیگیر فعالیت های مرتبط می شوند از تیم راه اندازی انتخاب شوند و گروه راه اندازی به عنوان ناظر این فعالیت ها را رصد کند.

پرسنل پیش راه اندازی می بایست با بررسی دقیق نقشه های مهندسی از نصب تجهیزات تا تست های مورد نیاز بر روی خطوط لوله و تجهیزات اطمینان کامل را حاصل نماید. با توضیحاتی که در فصل اول ارائه شد، فعالیت های اصلی در مرحله پیش راه اندازی به شرح ذیل ارائه می شود:

شرکت هایی که در زمینه نفت و گاز مشغول فعالیت می باشند جز پر درآمدترین شرکتهای دنیا بوده و موفقیت آنها منوط به انجام سریع، دقیق و ایمن پروژه هاست. آنچنان که در پروژه های بزرگ اخیر که در آنها سیستم های پیچیده ای از داده ها، کنترل و ایمنی وجود دارد، مشاهده می شود، پیچیدگی فنی تاسیسات فراورش هیدروکربن ها به شدت در حال افزایش است. از آنجا که از تاسیسات جدید انتظار می رود که از سطح بالاتری از عملکرد، قابلیت اطمینان، و ایمنی برخوردار باشند و درضمن با توجه شرایط محیطی سختی که این تاسیسات در اطراف خود دارند، (مثال آن: سکوهای فراساحلی در آب های عمیق است) گروه های طراحی و ساخت این تاسیسات در برابر چالشهای جدید و بزرگی قرار می گردند که هرگز در گذشته سابقه نداشته است. از این رو، برای انجام این مهم در پروژه ها معمولا شرکت ها، روش های مختلفی برای پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ ارائه میکنند تا بتوانند سطح انتظار کارفرمایان را در مورد ایمنی، ملاحظات زیست محیطی، اطمینان به تجهیزات و کمترین زمان ممکن برای انجام پروژه برآورده کنند.این متدولوژی یا روش ها توسط شرکت هایی که بصورت تخصصی عملیات راه اندازی را انجام میدهند نظیر ISS INTERNATIONAL با سامانه TMSCOM یا شرکت TOTAL با سامانه ICAPS تدوین شده و برای آنها سامانه نرم افزاری مناسب نیز توسعه داده شده است. شرکت تسکو نیز مانند سایر شرکت های شاغل در زمینه نفت و گاز برای انجام فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی از روش TCSM استفاده می نماید. در فصل اول به تعریف انجام فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی این متدولوژی از دیدگاه فنی و بدون در نظر گرفتن طرف مسئول اجرای کار پرداخته می شود.

پیش راه اندازی

منظور از فعالیت های راه اندازی مجموعه چک ها و تست های نهایی انجام شده در یک مجتمع پیش از انتقال به کارفرما است. هدف از این چک ها و تست ها تایید این موضوع است که هر قطعه ای با اهداف طراحی و عملیاتی از پیش تعیین شده تطابق دارد. خدمات راه اندازی شامل بازرسی ها و تست های دینامیکی و تحت بار می باشد که به جهت حصول اط تطابق پروژه اجرا شده با استانداردهای مربوطه و همچنین حصول اطمینان از آمادگی شروع به کار Plant مربوطه انجام می گردد.

هدف از پیش راه اندازی و راه اندازی:

  • حصول اطمینان از ایمنی افراد، محیط زیست و تجهیزات
  • حصول اطمینان از یکپارچگی فیزیکی و عملیاتی تجهیزات در طول عمر آنها بر طبق اهداف طراحی
  • حصول اطمینان از استارت آپ بدون اشکال

این اهداف از طریق اجرای موارد زیر کسب می گردد:

  • تعریف و اولویت بندی فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی
  • چک نمودن و تست کلیه اجزای مجتمع
  • ایجاد امکان پیگیری کلیه چک ها و تست ها